Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία Melapus Ltd στο εξής «Melapus» (με ΑΦΜ CY10373602Ε), που εδρεύει στη ΚΥΠΡΟ, παρέχει στον Χρήστη της πλατφόρμας, (στο εξής «Χρήστης»), εφόσον αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους Χρήσης και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, την πραγματοποίηση τηλεσυνεδριών και κλείσιμο ραντεβού με ειδικό ψυχικής υγείας με βάση του καταστατικού λειτουργίας και των αδειών σύστασής της.
Επίσης, παρέχει στους ειδικούς ψυχικής υγείας (στο εξής «Πελάτες») τεχνικό εργαλείο video κλησης, διαθεσιμότητας, προώθησης προφίλ και σύστημα ραντεβού.
Είναι πολύ σημαντικό για την Melapus να δημιουργηθεί ισχυρή δέσμευση, η οποία να είναι ξεκάθαρη σε όλους τους Πελάτες και Χρήστες των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε την παρούσα "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" (στο εξής «Πολιτική») που περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, πως τα διαχειριζόμαστε και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.


Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική
Η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική έχουν τις ίδιες έννοιες με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Με την αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψη ή εγγραφή στον Ιστότοπο ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων (όπως ορίζονται παρακάτω) σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Μελλοντικά, ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει επιπλέον χρήσεις και να αποκτήσει αυξημένη λειτουργικότητα. Αν αυτό συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετοι όροι στην παρούσα Πολιτική. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε νέα χρήση / υπηρεσία του δικτυακού τόπου που εισάγεται θα υπόκειται στην παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου διέπεται από ειδικότερη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ειδικότερη αυτή Πολιτική θα ισχύει από κοινού με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η ειδικότερη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε υπηρεσίας.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:
1. Να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε ποιον τα κοινοποιούμε.
2. Να καταστήσει σαφή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας.
3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο και την χρήση αυτού.
Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε το απόρρητό σας ως γενικό χρήστη των Υπηρεσιών, όχι ως ασθενή που λαμβάνει συμβουλές ή διαβουλεύσεις για την ψυχική υγεία μέσω των Υπηρεσιών από έναν Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την τήρηση του ιατρικού απορρήτου και ενδεχομένως ειδικότερων δικαιωμάτων που έχετε ως ασθενής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας τον οποίο έχετε επιλέξει.

Ορισμοί
«ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»: O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
«ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ»: Προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών/ευαίσθητα τα οποία αφορούν την υγεία (ψυχική και σωματική) των ΑΣΘΕΝΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ της υπηρεσίας, όπως ενδεικτικά δεδομένα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας, και την παρελθούσα, παρούσα ή μελλοντική πληρωμή σας για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό ραντεβού, υπενθυμίσεις ραντεβού, ακυρώσεις ραντεβού.

Τρόπος συλλογής των προσωπικών δεδομένων
Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται άμεσα από τους χρήστες του δικτυακού τόπου, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης κάνει εγγραφή σε μια υπηρεσία του δικτυακού τόπου, και ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα κατά την πλοήγηση των πελατών και χρηστών στον δικτυακό τόπο.
Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
Συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα:

(Α) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ:
Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας είναι η διεύθυνση IP σας, η ημέρα & ώρα της επίσκεψής σας, η ακριβής σελίδα την οποία επισκεφτήκατε, από ποια σελίδα φτάσατε στον ιστότοπό μας, τα οποία είναι δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς της βελτίωσης των παρεχομένων προς εσάς υπηρεσιών. Επιπλέον, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας ("δεδομένα χρήσης") για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης, παρακολούθησης και βελτίωσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. Τα δεδομένα χρήσης μπορούν να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του ιστότοπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών και του ιστότοπού μας από εσας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι η Google Analytics. O τρόπος με τον οποίο η Google Analytics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα μπορεί να βρεθεί εδώ: https://policies.google.com/privacy .
Επίσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου μέσω τρίτου παρόχου υπηρεσιών επικοινωνίας μαζί σας, το «DRIFT». Τα εν λόγω δεδομένα ενδεικτικά είναι το σχόλιο/ερώτημά σας, η διεύθυνση IP, πληροφορίες για τον φυλομμετρητή σας, ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτές τις ιστοσελίδες, και λοιπά στατιστικά στοιχεία. Περαιτέρω πληροφορίες για τα δεδομένα που συλλέγει ο συγκεκριμένος πάροχος μπορούν να βρεθούν εδώ: https://www.drift.com/privacy-policy/ . Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών «DRIFT» έχει αυτό-πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ ΗΠΑ- Ελβετίας και έτσι εξασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων σας από την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στον εν λόγω πάροχο.
Η MELAPUS συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της και για να προσφέρει στους επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης.

(Β) ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Στα πλαίσια χρήσης των Υπηρεσιών μας, επεξεργαζόμαστε απλά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ και ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ των ΑΣΘΕΝΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ των Υπηρεσιών μας.
Συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση ενός διαδικτυακού ραντεβού με έναν ΕΨΥ ο οποίος είναι διαθέσιμος τη στιγμή που ο Χρήστης περιηγείται στον Ιστότοπό μας, ή/και για τον προγραμματισμό διαδικτυακού ραντεβού ή ραντεβού στο γραφείο / ιατρείο με έναν ΕΨΥ, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα: email & τηλέφωνο.
Ως προς τα δεδομένα πληρωμών, ισχύουν τα εξής: Για την πραγματοποίηση ενός διαδικτυακού ραντεβού με έναν ΕΨΥ ο οποίος είναι διαθέσιμος τη στιγμή που ο Χρήστης των Υπηρεσιών περιηγείται στον Ιστότοπό μας ή/και για τον προγραμματισμό ενός διαδικτυακού ραντεβού ενός Χρήστη των Υπηρεσιών με έναν ΕΨΥ θα πρέπει να γίνει προπληρωμή ηλεκτρονικά του ραντεβού. Στο σημείο αυτό ο ζητείται από τον Χρήστη να πληρώσει και στη συνέχεια μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον της υπηρεσίας πληρωμών «VIVA» όπου και θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας (όνομα κατόχου, κωδικός ασφαλείας CVV, ημερομηνία λήξης), ή να συνδεθεί στον λογαριασμό viva wallet (κατά περίπτωση).
Η Melapus δεν αποθηκεύει τα παραπάνω δεδομένα πληρωμών. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Melapus γίνονται με την χρήση πιστοποιητικού SSL και συνεπώς, είναι κρυπτογραφημένες, παρέχοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενάντια στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Η Melapus δεν τηρεί αρχείο των συνέδριων μεταξύ ΕΨΥ και ασθενών διασφαλίζοντας έτσι τον εμπιστευτικό και απόρρητο χαρακτήρα των επικοινωνιών του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στα πλαίσια της δυνατότητας για Βαθμολόγηση (Rating) του ΕΨΥ από τον Χρήστη, δεν συλλέγονται και δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που βαθμολογούν και όλες οι Βαθμολογήσεις (Ratings) είναι ανώνυμες. Η Melapus συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της και για να προσφέρει στους επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης και τις υπηρεσίες της, και ειδικότερα τον προγραμματισμό / πραγματοποίηση / ακύρωση / υπενθύμιση ραντεβού με ΕΨΥ.
Aποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού/ εταιρικά νέα

  Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, παρέχοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την εγγραφή σας στο Newsletter μας.
Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω email, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.
 

Στα πλαίσια του έννομου συμφέροντος της Melapus να δημιουργεί αγοραστικό ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες της, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο σε μηχανές αναζήτησης και socialmedia εφαρμογές (Google, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram) , με σκοπό τη δημιουργία εξατομικευμένης προώθησης κι ενημέρωσης του δυνητικού πελάτη μέσω τηλεφώνου ή/και email για τον παραπάνω εμπορικό σκοπό.   Νομική βάση αποτελεί η οικειοθελής δημοσίευση πληροφοριών σας σε μηχανές αναζήτησης και η εγγραφή σας σε υπηρεσίες socialmedia όπου λαμβάνονται ως ρητή συναίνεση για δημοσίευση πληροφοριών ανάλογα με τις ρυθμίσεις των εφαρμογών που εσείς διαχειρίζεστε.
  Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι τόσο η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), όσο και το έννομο συμφέρον της εταιρίας μας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄στ).


Αποδέκτες δεδομένων & μεταφορά σε τρίτες χώρες
Αποδέκτες των δεδομένων του Χρήστη των Υπηρεσιών είναι η Melapus και ο ΕΨΥ. Τα στοιχεία εγγραφής σας φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο. Η Melapus στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της σε εσάς, συνεργάζεται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως είναι τα χρησιμοποιούμενα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων με τα οποία η πλατφόρμα Melapus διασυνδέεται για την παροχή των υπηρεσιών, τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπηρεσιών τηλεφωνίας τους οποίους χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε μαζί σας και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η Εταιρεία υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία. Ζητούμε από τους προαναφερθέντες τρίτους παρόχους υπηρεσιών να συμφωνήσουν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα προσωπικά στοιχεία που τους παρέχουμε και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν, να συμφωνήσουν και να εγγυηθούν ότι όλες οι επεξεργασίες στις οποίες ασχολούνται θα είναι νόμιμες και συμμορφούμενες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
Ακόμη, η ιστοσελίδα Melapus διατηρεί ως παράρτημα ομώνυμο Blog (https://blog.melapus.com/ ) και χρησιμοποιεί τους ίδιους Γενικούς Όρους Χρήσης, τους Όρους Χρήσης Παροχής Υπηρεσιών και Πολιτική Απορρήτου με την ιστοσελίδα της Melapus (https://melapus.com/el ).
Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου δεν διαβιβάζονται σε εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους δικτυακούς τόπους καθώς και να περιέχει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Melapus δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική ιδιωτικότητας και τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων τέτοιων δικτυακών τόπων. Όταν μεταφερθείτε στους εν λόγω δικτυακούς τόπους δεν ισχύει η παρούσα Πολιτική και σας συστήνουμε να διαβάζετε τις αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικότητας προκειμένου να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους ως άνω δικτυακούς τόπους.
Δεοντολογία

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.
Ο δικτυακός τόπος δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο δικτυακός τόπος για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται. Σε περίπτωση που ο δικτυακός τόπος λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού.
Ο χρήστης/μέλος του δικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι ο ίδιος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

Σκοποί επεξεργασίας/νομιμότητας
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των πελατών αυτού του ιστοτόπου περιορίζονται στις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία και τη βελτίωση αυτού του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας και για την χρήση των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Δεν πουλάμε, διενέμουμε ή μισθώνουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, εκτός αν έχουμε την άδειά σας ή απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας, ή στα πλαίσια διοικητικής ή εξώδικης διαδικασίας.
Συγκεκριμένα, η Melapus χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:
(α) Για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την παροχή (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης) των υπηρεσιών που προσφέρει.
(β) Για την αποστολή επικοινωνιών, όπως επιβεβαιώσεις & υπενθυμίσεις ραντεβού, ανακοινώσεις υπηρεσίας και μηνύματα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού υλικού (εμπορική προώθηση, προσφορές κ.α.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής συνδιάλεξης.
Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο μετά τη συγκατάθεσή σας, για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα πληρωμής για τον προγραμματισμό ραντεβού, θα τα μοιραστούμε με τις τράπεζες και άλλους φορείς που επεξεργάζονται συναλλαγές πληρωμών ή παρέχουν άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.


  Μπορεί τέλος να αποκτήσουμε πρόσβαση, να μεταφέρουμε, να αποκαλύψουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα, όταν πιστεύουμε καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τους παρακάτω λόγους:
1) Τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, η οποία μπορεί να προέρχεται επίσης από τις αστυνομικές αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.
2) Τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά μας ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Melapus.
3) Η Melapus μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μαζί σας για να ακυρώσει, να προγραμματίσει ή να προγραμματίσει ξανά συναντήσεις μέσω τηλεφώνου.
4) Παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας και συμφωνώντας με την παρούσα Πολιτική, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στη Melapus για να αφήσει φωνητικά μηνύματα ή να επικοινωνήσει με τρίτους στους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν παρασχεθεί από εσάς.
5) Σε αυτές τις περιπτώσεις η Melapus δεν θα αποκαλύψει ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και θα περιοριστεί στην επιβεβαίωση ή αναδιάταξη συναντήσεων με παρόχους. Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τέτοιες επικοινωνίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στο 210 300 45 45 για να ζητήσετε να γίνεται χρήση μόνο των πληροφοριών που αφορούν τις «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» και θα ικανοποιηθούν τα εύλογα αιτήματά σας. Εάν η χρήση της Υπηρεσίας Melapus γίνεται από περισσότερους χρήστες, ο Ειδικός Ψυχικής Υγείας ενημερώνεται για τα Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας Melapus από τους εν λόγω Χρήστες.
Ασφάλεια δεδομένων

  Για εμάς στην Melapus, η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου και των πελατών/χρηστών των υπηρεσιών μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των χρηστών και πελατών μας. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε. Αναφορικά με την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει χώρα και η οποία περιέχει επιβεβαιώσεις & υπενθυμίσεις & ακυρώσεις/μεταθέσεις ραντεβού, ανακοινώσεις υπηρεσίας και μηνύματα διαχείρισης ανάμεσα σε εσάς και την Melapus, θα πρέπει να λάβετε υπόψιν ότι η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι κρυπτογραφημένη και το τυποποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι ασφαλές μέσο επικοινωνίας (σε αντίθεση με την ασφαλή ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων). H Melapus δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια ή την εμπιστευτικότητα των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων
Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου και των Χρηστών γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι ο χρήστης να διαφωνήσει με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την Melapus ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεση του. Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή για την υπεράσπιση της Melapus έναντι νομικών αξιώσεων, η Melapus θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες
Θα σας ζητήσουμε να συναινέστε στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συγκεκριμένα ένα αρχείο που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Επίσης, μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να συνδέεστε με τις υπηρεσίες μας, συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών και αναλύουν τις επιδόσεις του δικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας και για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιείτε, βοηθώντας μας να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.

Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο ιστότοπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους browsers. Η μείωση των cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον ιστότοπο. Όπως προαναφέραμε, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών.
Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται σε σχέση με εσάς («δικαίωμα πρόσβασης»). Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, έχετε το δικαίωμα: Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους στο βαθμό που είναι ανακριβή ή/και ελλιπή («δικαίωμα διόρθωσης»). Να ζητήσετε τη διαγραφή τους («δικαίωμα διαγραφής»). Η Melapus θα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Melapus μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο δικαίωμα της για να τα διατηρήσει. Ασφαλώς, αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου τότε η Melapus δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στον εν λόγω χρήστη, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των συγκεκριμένων δεδομένων.
Ακόμη, μπορείτε να ζητήσετε:
- Τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να ενημερωθείτε πριν την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας.
- Να ανακοινωθεί κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα εν λόγω δεδομένα, στο μέτρο του εφικτού και εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, καθώς και να ενημερωθείτε για τους εν λόγω αποδέκτες.
- Να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα φορητότητας»).
- Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»).
- Να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφιλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.
- Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
- Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (http://www.dpa.gr/).
Παρακαλείσθε να απευθύνετε αυτά τα αιτήματα ή άλλες ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με αυτή την παρούσα Πολιτική ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Melapus στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω επιστολής στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 47, Ελληνικό, 167 77.
Η Melapus έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τη Melapus, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα Πολιτική.


Αλλαγές στην παρούσα πολιτική
Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε/επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον δικτυακό τόπο. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική που ίσχυε κατά τη στιγμή που παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική. Όταν λάβει χώρα σημαντική αλλαγή στην Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε κατάλληλα, π.χ. μέσω εμφανούς ειδοποίησης (banner) στον δικτυακό τόπο. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και να διαβάζετε προσεκτικά οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση λαμβάνετε.
Με τη συνεχιζόμενη χρήση του δικτυακού τόπου συναινείτε στην ενημερωμένη Πολιτική.
Για να ενημερωθείτε πότε τροποποιήθηκε η παρούσα Πολιτική δείτε την ημερομηνία στο πάνω μέρος της σελίδας (Τελευταία ενημέρωση – Last modified)

Εγγραφείτε στο Newsletter της Melapus και μάθετε πρώτοι για τα τελευταία άρθρα και τις τρέχουσες εκπτώσεις!

Please enable the javascript to submit this form

© 2020 Melapus. All Rights Reserved.

Designed & Developed by: